Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС )е българска неправителствена организация, създадена през м. юни 2001 г в обществена полза.

Фондацията работи в тясно сътрудничество с голям екип от експерти в областта на средното образование, професионално ориентиране , младежки политики, училищни и извънучилищни дейности  и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

От 2001 досега ФОС е изпълнила голям брой проекти, насочени към  младите хора в България и на Балканите  за придобиване на  комуникативни,  социални и граждански умения,  обучение на учители за подобряване на междуетническото и междукултурно разбирателство в училище и превенция и справяне с агресията в училище.

От 2013 г. фондацията въведе и методите на коучинга и менторството при  работа с учители и ученици от средните училища, като предоставя  индивидуални и групови занимания в рамките на програмата Ориентиране@, чрез които помагат на младите хора да разкрията своя потенциал, индивидуални таланти и силни страни, да постигнат ясна визия и посока, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и яснота за бъдещото си професионално развитие.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  • Анна Портарска – Председател на УС
  • Христина Митовска – член на УС
  • Милена Радичева - член на УС